top of page

News release

Mar 17, 2023

PV-TRANS RA MẮT ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN MỚI

Trước đó, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) nắm giữ 5.100.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ của NVTrans. Việc ký hợp đồng chuyển nhượng đã được thực hiện sau khi PVTrans và Công ty Gas Shipping hoàn thành các thủ tục nội bộ phê chuẩn việc chuyển nhượng.

PV-TRANS RA MẮT ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN MỚI
bottom of page