top of page

NV AQUAMARINE

NV AQUAMARINE

Ship type:

Country:

Years of built:

IMO:

DWT:

GT/NT:

VLGC

Viet Nam

2006

9307736

54490

48772 / 14631

Thông số kĩ thuật

Title
Ship type
Country
Years of built
IMO
DWT
GT/NT
NV AQUAMARINE
VLGC
Viet Nam
2006
9307736
54490
48772 / 14631

Hình ảnh

bottom of page