top of page

TÀU LADY FELIZ

TÀU LADY FELIZ

Ship type:

Country:

Years of built:

IMO:

DWT:

GT/NT:

LPG

Panama

1999

9189017

3451

3381

Thông số kĩ thuật

Title
Ship type
Country
Years of built
IMO
DWT
GT/NT
TÀU LADY FELIZ
LPG
Panama
1999
9189017
3451
3381

Hình ảnh

bottom of page