top of page

TÀU GAS TEXIANA

TÀU GAS TEXIANA

Ship type:

Country:

Years of built:

IMO:

DWT:

GT/NT:

LPG

Panama

1995

9134971

4976

4695

Thông số kĩ thuật

Title
Ship type
Country
Years of built
IMO
DWT
GT/NT
TÀU GAS TEXIANA
LPG
Panama
1995
9134971
4976
4695

Hình ảnh

bottom of page